ISE YORUBA    Jss 2 Third  Term

Subject : Yoruba

 

Class : Jss 2

 

Term : Third  Term

 

E-NOTE SAA KETA

 

ISE:  ISE YORUBA                                                                           

 

 KILAASI:  J.S.S.2

1                      Atunyewo ise saa keji.

2          EDE    Leta gbefe. Ohun ti leta gbefe je, awon ona ti a le gba ko leta gbefe

                        (deeti, ikini, Ipari).

            ASA    Igbagbo awon Yoruba nipa Olodumare.

            LIT     Awon ewi ti a n fi oro inu won da won mo. 

 3         EDE    Apola oruko

            ASA    Igbagbo ati ero Yoruba nipa orisa.

            LIT     Kika iwe apileko ti ijoba yan.

4          EDE    Apola ise.

            ASA    Bi awon akoni eda se di orisa akunlebo (Sango, Ogun abbl)

            LIT     Kika iwe apileko ewi ti ijoba yan

 5         EDE    Iseda oro oruko ( lilo afomo ibere ati afomo aarin.

            ASA    Ikini.

            LIT     Kika iwe apileko ti ijoba yan.

 

 

[the_ad id=”40090″]

 

 

6          EDE    Iseda oro oruko (lilo ilana apetunpe).

            ASA    Igbagbo awon Yoruba nipa iye leyin iku. Bo se suyo ninu asa Yoruba-

                        Isomoloruko, isinku, akudaaya (abbl).

            LIT     Awon ewi ti a fi oro inu won da won mo-ofo. Awon igbese-maye, ape

                        mora, ewu.

7          EDE    Leta aigbefe (1) ohun ti leta aigbefe je (2) awon ilana ti a le gba ko le

                        ta aigbefe-adireesi, deeti,adireesi agbaleta,ikini ibere,koko leta, ipari.

            ASA    Awon ohun mimo ninu esin ibile- igba funfun,ileke funfun, awo funfun

                        Ogiri  funfun abbl.

            LIT     Kika iwe apileko ti ijoba yan.

 

[the_ad id=”40090″]

 

8          EDE    Ami Ohun Oro Onisilebu Meji.

            ASA    Awon  Eya Yoruba ati ibi ti won tedo si.

            LIT     Kikai we Apileko ti Ijoba yan.

9          EDE    Atunyewo awon awe gbolohun ede Yoruba ( olori awe gbolohun ati

                        awe gbolohun afibo)

            ASA    Asa Isinku ni Ile Yoruba.

            LIT     Kika iwe apileko.

10        EDE    Apola oro aponle ati ise ti eya kookan n se ninu gbolohun (1)

aponle alasiko, (2) aponle onibi (3) aponle onisesi abbl.

ASA    Owe.

LIT     Kika iwe apieko ti ijoba yan.

11&12             Atunyewo ise saa keta ati idanrawo.

 

IWE ITOKASI

1 S. Y Adewoyin (2004) New Simplified L1Yoruba iwe keji [J. s. s .2]  Copromutt (publishers) Nigeria Limited

2 Egbe Akomolede ati Asa Yoruba (2002) Eko Ede ati Asa Yoruba iwe keji (J.S.S.2) Longman Nig Plc.

3 Oyebamiji Mustapha (2009) Eko Ede Yoruba Titun iwe keji (J.S.S.3) university Press Plc.

4 Ayo Bamgbose (1990) Fonoloji ati Girama Yoruba  Onibon-Oje Press.

 

 

 

.

 

[the_ad id=”40091″]