ONKA – OOKALELAADOTA DE OGORUN-UN (51-100).

OSE KEJO

EKA ISE: EDE

AKOLE ISE:

OSE KEJO

EKA ISE: EDE

AKOLE ISE: ONKA – OOKALELAADOTA DE OGORUN-UN (51-100).

51 Ookan le laadota 50+1=51
52 Eeji le laadota 50+2=52
53 Eeta le laadota 50+3=53
54 Eerin le laadota 50+4=54
55 Aarun din logota 60-5=55
56 Eerin din logota 60-4=56
57 Eeta din logota 60-3=57
58 Eeji din logota 60-2=58
59 Ookan din logota 60-1=59
60 Ogota 60
61 Ookan le logota 60+1=61
62 Eeji le logota 60+2=62
63 Eeta le logota 60+3=63
64 Eerin le logota 60+4=64
65 Aarun din laadorin 70-5=65
66 Eerin din laadorin 70-4=66
67 Eeta din laadorin 70-3=67
68 Eeji din laadorin 70-2=68
69 Ookan din laadorin 70-1=69
70 Aadorin 70
71 Ookan le laadorin 70+1=71
72 Eeji le laadorin 70+2=72
73 Eeta le laadorin 70+3=73
74 Eerin le laadorin 70+4=74
75 Aarun din logorin 80-5=75
76 Eerin din logorin 80-4=76
77 Eeta din logorin 80-3=77
78 Eeji din logorin 80-2=78
79 Ookan din logorin 80-1=79
80 Ogorin 80
81 Ookan le logorin 80+1=81
82 Eeji le logorin 80+2=82
83 Eeta le logorin 80+3=83
84 Eerin le logorin 80+4=84
85 Aarun din laa dorun-un 90-5=85
86 Eerin din laa dorun-un 90-4=86
87 Eeta din laa dorun-un 90-3=87
88 Eeji din laa dorun-un 90-2=88
89 Ookan din laa dorun-un 90-1=89
90 Aadorun-un 90
91 Ooksn le laa dorun-un 90+1=91
92 Eeji le laa dorun-un 90+2=92
93 Eeta le laa dorun-un 90+3=93
94 Eerin le laa dorun-un 90+4=94
95 Aarun din logorun-un 100-5=95
96 Eerin din logorun-un 100-4=96
97 Eeta din logorun-un 100-3=97
98 Eeji din logorun-un 100-2=98
99 Ookan din logorun-un 100-1=99
100 Ogorun-un 100

EKA ISE: ASA

AKOLE ISE: ASA ATI OHUN ELO ISOMOLORUKO.

Asa isomoloruko je ona ti a n gba fun omo tuntun ni oruko ti yoo maa je titi lae ni ile Yoruba.

Gbogbo ohun ti olodumare da saye lo ni oruko. oniruuru ohun-elo tabi eronja ni Yoruba si maa n lo ni gba Ikomojade . Ojo kefa ni Yoruba n so omo loruko, I ba se omokurin tabi omobinrin tabi ibeji sugbon ni ibo miiran , ojo kesan-an ni won n so omokunrin lorunko, ojo keje ni ti obinrin ti awon ibeji ni ojo kejo.

Die lara ohun elo isomoloruko niyi,

Ohun elo Iwure/adura
Obi Bibi lobi n biku danu, bibi lobi n baarun danu, obi a bi ibi aye re danu.
Orogbo Orogbo maa n gbo saye ni, o o gbo o, wa a to, wa a gbo kejekeje, o ko ni gbo igbo iya.
Oyin A kii foyin senu ka roju koko, oro bi oyin bi adun ko ni dagbere fun o o koni je ikoso laye.
Oti Oti kii ti, oko ni ti laye bee ni oti kii te, o ko ni t e
Epo pupa Epo ni iroju obe, aye re a roju.
Iyo Iyo nii mu obe dun, iwo ni o maa mu inu awon obi re dun.
Ataare Ataare kii bimo tire laabo, fofo ni le ataare n kun, oye re a kun fomo.
Aadun adun adun ni a n ba nile aadun, ibaje oni wole to o.
Ireke A kii ba kikan ninu ireke, ikoro ko ni wo aye re lae, aye re yoo dun
Omi tutu Omi la buwe, omi la bumu enikan kii ba omi sota,koo mu to

Ko ni gbodi ninu re o

Ko si ni sa pa o lori………

EKA ISE: LITIRESO

AKOLE ISE: AWON LITIRESO APILEKO ITAN AROSO – KIKA IW E TI IJOBA YAN

Igbelewon:

  • Kin ni asa isomoloruko?
  • Ko ohun elo isomoloruko marun un ki o si so bi a se n fi wure fun omo tuntun
  • Ko onka lati aadota de ogoorun

Ise asetilewa:Ise sise inu Yoruba Akayege for jssone

 

51 Ookan le laadota 50+1=51
52 Eeji le laadota 50+2=52
53 Eeta le laadota 50+3=53
54 Eerin le laadota 50+4=54
55 Aarun din logota 60-5=55
56 Eerin din logota 60-4=56
57 Eeta din logota 60-3=57
58 Eeji din logota 60-2=58
59 Ookan din logota 60-1=59
60 Ogota 60
61 Ookan le logota 60+1=61
62 Eeji le logota 60+2=62
63 Eeta le logota 60+3=63
64 Eerin le logota 60+4=64
65 Aarun din laadorin 70-5=65
66 Eerin din laadorin 70-4=66
67 Eeta din laadorin 70-3=67
68 Eeji din laadorin 70-2=68
69 Ookan din laadorin 70-1=69
70 Aadorin 70
71 Ookan le laadorin 70+1=71
72 Eeji le laadorin 70+2=72
73 Eeta le laadorin 70+3=73
74 Eerin le laadorin 70+4=74
75 Aarun din logorin 80-5=75
76 Eerin din logorin 80-4=76
77 Eeta din logorin 80-3=77
78 Eeji din logorin 80-2=78
79 Ookan din logorin 80-1=79
80 Ogorin 80
81 Ookan le logorin 80+1=81
82 Eeji le logorin 80+2=82
83 Eeta le logorin 80+3=83
84 Eerin le logorin 80+4=84
85 Aarun din laa dorun-un 90-5=85
86 Eerin din laa dorun-un 90-4=86
87 Eeta din laa dorun-un 90-3=87
88 Eeji din laa dorun-un 90-2=88
89 Ookan din laa dorun-un 90-1=89
90 Aadorun-un 90
91 Ooksn le laa dorun-un 90+1=91
92 Eeji le laa dorun-un 90+2=92
93 Eeta le laa dorun-un 90+3=93
94 Eerin le laa dorun-un 90+4=94
95 Aarun din logorun-un 100-5=95
96 Eerin din logorun-un 100-4=96
97 Eeta din logorun-un 100-3=97
98 Eeji din logorun-un 100-2=98
99 Ookan din logorun-un 100-1=99
100 Ogorun-un 100

EKA ISE: ASA

AKOLE ISE: ASA ATI OHUN ELO ISOMOLORUKO.

Asa isomoloruko je ona ti a n gba fun omo tuntun ni oruko ti yoo maa je titi lae ni ile Yoruba.

Gbogbo ohun ti olodumare da saye lo ni oruko. oniruuru ohun-elo tabi eronja ni Yoruba si maa n lo ni gba Ikomojade . Ojo kefa ni Yoruba n so omo loruko, I ba se omokurin tabi omobinrin tabi ibeji sugbon ni ibo miiran , ojo kesan-an ni won n so omokunrin lorunko, ojo keje ni ti obinrin ti awon ibeji ni ojo kejo.

Die lara ohun elo isomoloruko niyi,

Ohun elo Iwure/adura
Obi Bibi lobi n biku danu, bibi lobi n baarun danu, obi a bi ibi aye re danu.
Orogbo Orogbo maa n gbo saye ni, o o gbo o, wa a to, wa a gbo kejekeje, o ko ni gbo igbo iya.
Oyin A kii foyin senu ka roju koko, oro bi oyin bi adun ko ni dagbere fun o o koni je ikoso laye.
Oti Oti kii ti, oko ni ti laye bee ni oti kii te, o ko ni t e
Epo pupa Epo ni iroju obe, aye re a roju.
Iyo Iyo nii mu obe dun, iwo ni o maa mu inu awon obi re dun.
Ataare Ataare kii bimo tire laabo, fofo ni le ataare n kun, oye re a kun fomo.
Aadun adun adun ni a n ba nile aadun, ibaje oni wole to o.
Ireke A kii ba kikan ninu ireke, ikoro ko ni wo aye re lae, aye re yoo dun
Omi tutu Omi la buwe, omi la bumu enikan kii ba omi sota,koo mu to

Ko ni gbodi ninu re o

Ko si ni sa pa o lori………

EKA ISE: LITIRESO

AKOLE ISE: AWON LITIRESO APILEKO ITAN AROSO – KIKA IW E TI IJOBA YAN

Igbelewon:

  • Kin ni asa isomoloruko?
  • Ko ohun elo isomoloruko marun un ki o si so bi a se n fi wure fun omo tuntun
  • Ko onka lati aadota de ogoorun

Ise asetilewa:Ise sise inu Yoruba Akayege for jssone

 

(Visited 22 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!