PRIMARY 1 YORUBA LANGUAGE

            SUBJECT: YORUBA LANGUAGE

NAME:……………………………………………………………………………………

ERE IDARAYA: – ERE OKOTO

Eniyan _____ ni o nta okoto le e kan naa (a) meji     (b) mefa

Ori ______ ni a ti maa nta okoto          (a) eni      (b) ile

_________ ti a ka, ti idire ri soso ni a fin se okoto (a) paanu  (b) ike

Okoto maa ____________ rainrain ti a b anta (a) sun (b) njo

A maa __________ okoto nigba ti a ba nta (a) nde (b) sun

 

ERE IDARAYA:- ERE AYO

Eniyan ______ ni o nta ayo olopon (a) meji      (b)  merin

Omo ayo __________ ni o nwa ninu iho Kankan. (a) merin merin (b) mefa mefa

Owo ________________ ni a maa nta ayo (a) Ale (b) Irole

Apa ___________ ni a maa nta ayo si (a) otun (b) osi

Omo ________ ni o ngbe ni oju opon ayo lapapo (a) mejidin logun (b) mejidin ladota

ORIN IREMOLEKUN 

Talo ba mi ni _______ wi o? (a) lomo     (b) loko

______ e lo ba a wi o? (a) egbon (b) iya

___________ mi o akuru bentekuse (a) omo (b) oko

Bi o ku o, maa ___________ fun o (a) igi  (b) raso

Bi o ku, maa ra ______ orun (a) egba   (b) okun

 

AFINJU EYE:- EYELE

Inu _________ ni eyele ngbe (a) ile (b) igbo

________ kii gbe inu igbe (a) adaba (b) eyele

O ____________ tonitoni (a) mo (b) run

O __________ tonitoni bora (a) Aso (b) Iye

______________ leyele (a) afinjo    (b) obun

 

PRIMARY
1   
  SUBJECT: YORUBA LANGUAGE
NAME:………………………………………………………………………………………………………
Dahun gbogbo ibeere
wonyii
(Answer the following questions) 
1.)Tumo
awon oro wonyii (Write out these words in English) 
(a)Ile
=
(b) Omi
=
(c)Osan
=
(d) Iwe
=
(e)Abo
=
(f)Ewa
=
(g)Omo
=
(h) Abo
=
(i)Tabili
=
(j)Aga
=
2.)Ko
apeere marun fun silebu kan
3.)Pari
awon alifabeti wonyii
A
___   ___   ___   E
F   ___   ___   ___   ___
J    ___   ___   M    ___
___   ___  P

 

 

 

More Exams Links 

 

PRIMARY 1 YORUBA LANGUAGE

Spread the word if you find this helpful! Click on any social media icon to share
Use the search box to search for any topics or subjects that you want