Igbo Language JSS 1 Second Term Lesson Examination

 1. Gini by Ndebiwu na bekee?
  • (A) Obedience
  • (B) Respect
  • (C) Success
  • (D) Faithful (Correct answer: B)
 2. Nsopury bụ _____?
  • (A) Favour
  • (B) Nsopury
  • (C) Ngwere
  • (D) Ngwere (Correct answer: B)
 3. Anumany na bekee putara _____?
  • (A) Place
  • (B) House
  • (C) School
  • (D) Animals (Correct answer: C)
 4. “Nri bu omumaty aha” means _____?
  • (A) Ahaaka
  • (B) Ahauche
  • (C) School
  • (D) Respect (Correct answer: D)
 5. Isopuru ane, nna na ndị okenye na-ewete?
  • (A) Nkọcha
  • (B) Nsogbu
  • (C) Ahaigwe
  • (D) Njiko (Correct answer: D)
 6. “Parts of Speech” n’igbo bụ _____?
  • (A) Mkpoaha
  • (B) Siri
  • (C) Ofe
  • (D) Ha niile (Correct answer: A)
 7. Mkpoaha bu _____?
  • (A) Noun
  • (B) Pronoun
  • (C) Church Book
  • (D) Ofe Egusi (Correct answer: A)
 8. Aha ihe, che, mmady moo bụ anumanu bụ _____?
  • (A) Orja
  • (B) Ngwaa
  • (C) Mbuuzo
  • (D) Ahauche (Correct answer: C)
 9. Iri asaa na atọ bu _____?
  • (A) Njiko
  • (B) Mkpoaha
  • (C) Nnochiaha
  • (D) Iri atọ. (Correct answer: C)
 10. “Mmanya” means _____?
  • (A) Water
  • (B) Iri atọ na ise
  • (C) Table
  • (D) Car (Correct answer: A)
 11. “Ugboelu” putara _____?
  • (A) Shop
  • (B) Shoe
  • (C) Aeroplane
  • (D) Train (Correct answer: B)
 12. “Tree” in Igbo is _____?
  • (A) Okute
  • (B) Mmiri
  • (C) Ubochi
  • (D) Osisi (Correct answer: D)
 13. Tensi bu ihe eji egosi _____?
  • (A) The
  • (B) Oge
  • (C) Ubochi
  • (D) Osisi (Correct answer: A)
 14. “Tomorrow” by _____?
  • (A) Taa
  • (B) Echi
  • (C) Unyaahu
  • (D) Abalị (Correct answer: A)
 15. Okuko putara _____?
  • (A) Eagle
  • (B) Rice
  • (C) Goat
  • (D) Chicken (Correct answer: D)

THEORY

 1. Tugharịa okwu ndị a na bekee: Deputa udị Mkpọaha niile
  • Translation: Translate the following words into English: Identify all Nouns
  • Correct answer: Identify all Nouns
 2. Kodi Tensi e nwere ma nye Otu omumatụ nke obula.
  • Translation: Rewrite the following sentence in Igbo, “Each student has a book.”
  • Correct answer: N’ọtụ otụ, ọzọta nwere oke ụtụ.
 3. Tughlekere ndị a: D 4. Deputa udi abang maara n’Igbo.
  • Translation: Arrange these numbers: 4. Translate to English.
  • Correct answer: Arrange these numbers: 4. Translate to English.
 4. Pot “Mmanya” means
  • Translation: What does “Mmanya” mean?
  • Correct answer: (A) Water
 5. Nhụ bụ “35” hu
  • Translation: What is “35” in English?
  • Correct answer: (A) 35
 6. Ogologo na
  • Translation: “Ogologo” means
  • Correct answer: (A) Ocha
 7. Agumagu odinala ụzọ
  • Translation: Translate “Agumagu odinala” to English.
  • Correct answer: Agumagu traditional festival
 8. Okuko putara
  • Translation: Translate “Okuko” to English.
  • Correct answer: (D) Chicken
 9. Ngaji means
  • Translation: What does “Ngaji” mean?
  • Correct answer: (A) Plate
 10. Tensi bu ihe eji egosi
  • Translation: What is the next thing?
  • Correct answer: (B) The next thing
 11. Taa
  • Translation: What does “Taa” mean?
  • Correct answer: (A) Tomorrow
 12. Unyaahu
  • Translation: Translate “Unyaahu” to English.
  • Correct answer: (C) Proverb.
 13. Ugboelu putara
  • Translation: Translate “Ugboelu” to English.
  • Correct answer: (A) Shop
 14. Osisi
  • Translation: What does “Osisi” mean?
  • Correct answer: (D) Tree
 15. Mkpụaha
  • Translation: What does “Mkpụaha” mean?
  • Correct answer: (A) Noun
 16. SECOND TERM NOTES JS 1 (BASIC 7) IGBO LANGUAGE
Spread the word if you find this helpful! Click on any social media icon to share