Pry 1 Yoruba First term

FIRST TERM EXAMINATION 2020/2021

CLASS: PRIMARY 1 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE

 

NAME:…………………………………………………………………………………

 

1.) DI AWON ALAFO WONYII PELU AWON LETA TI OYE

A ________ D ________ Ę ________ G _________

I _________ J ________ L ________ N _________

Ǫ ________ R ________ Ș ________ U _________ Y

 

2.) KINI ORUKO AWON AWORAN WONYII:

1.) (a) Ewe (b) Ododo (4.) (a) Agba (b) Igo

2.) (a) Ada (b) Oko (5.) (a) Eda (b) Eja

3.) (a) Odo (b) Ike

3.) DI AWON ORO WONYII PELU LETA TI O YE

(i) E W ____ (E , K) (iv) A ____ A (D , M)

(ii) E ____ A (S , J) (v) I G ____ (T , O)

(iii) O D ____ (O , S)

 

4.) KO FAWELI AIRANMUPE MEJE TI O WA NINU EDE YORUBA SILE

_________, _________, _________, _________, _________, _________

 

5.) KIINI ORUKO AWON AWORAN WONYII

(i) (a) Ibon (b) Irin (ii) (a) Ayan (b) Ede

 

(iii) (a) ori (b) irun (iv) (a) okin (b) opon

 

Spread the word if you find this helpful! Click on any social media icon to share