ASỤSỤ IGBO (L1) JSS 2 TAM NKE ATỌ

IZUỤKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
ISIOKWU / NDỊNISIOKWU
IKPOCHAPỤ ỤBỊAM
NA AGỤỤ N’ALA ANYỊ
Ai) Nkọwa isiokwu
ii) Ihe dị iche iche na-ebute ụbịam
    na
agụụ
iii) Ụzọ dị iche iche e si ekpochapụ
    maọbụ
egbochi ụbịam na agụụ.
B) ỤBỊAM NA AGỤỤ na-agarịrị
Mparịtaụka:
Ka ụbịam na agụụ si emetụta ezinụlọ na obodo
AGỤMAGỤ: ABỤ EDEREDE
i. Ọgụgụ abụabụọ a họpụtara
ii. Ngụpụta abụ
iii.Ntụle isiokwuna ihe abụ na-akọ

maka ya
iv. Nkọwa usorookwu na okwu
    ọhụrụ
batara n’abụ a gụrụ
A) AKỤNỤBA
Mkparịtaụka: Ụzọ dị iche iche obodo si
enweta akụnụba dịka ọrụugbo, ịtụ mgbere ahịa, ịrụ ụlọ mpepụta ahịa dị iche
iche (industries)
B) AGHỌTAAZAA
i) Nkọwa aghọtaazaa
ii) Usoro ajụjụ /azịza aghọtaazaa
EDEMEDE
Ai) Nkọwa edemede
ii) Ụdị edemede dị iche iche
    (dịka
Kọmpozishọn leta)
B) ODIDE
EDEMEDE
i) Nkọwa Edemede ogologo na ụdị
   ya
gasị.
ii) Nkọwa edemede leta na ụdị ya
    abụọ
ỌNỤỌGỤGỤ
(4,000,000- 5,000,000)
i) Ịgụ ọnụọgụgụ site  na nde anọ ruo
   na
nde ise
AGỤMAGỤ: ABỤ EDEREDE
i. Ọgụgụ abụabụọ a họpụtara
ii. Ngụpụta abụ
iii.Ntụle isiokwuna ihe abụ na-akọ

maka ya
iv. Nkọwa usorookwu na okwu
    ọhụrụ
batara n’abụ a gụrụ
AHỤIKE NDỊ
NTORỌBỊA
i)  Nkọwa
isiokwu
ii)  Mgbanwe na-adị n’ahụ ndị

ntorọbịa na agbọghọbịa
iii)  Ọrịa
ụfọdụ na-emetụta ndị

ntorọbịa
iv)  Ụzọ
mgbochi ọrịa ndị a
AHỤIKE
na-agarịrị
i) Mkparịtaụka: Ụzọe si amata
ezigbo nri na nri  mebiri emebi
ii) Ịgụ aghọtaazaa metụtara isiokwu a
iii) Ịza ajụjụ so aghọtaazaa
AGỤMAGỤ: ABỤ EDEREDE
i. Ọgụgụ abụabụọ a họpụtara
ii. Ngụpụta abụ
iii.Ntụle isiokwuna ihe abụ na-akọ

maka ya
iv. Nkọwa usorookwu na okwu
    ọhụrụ
batara n’abụ a gụrụ
AGỤMAGỤ:ABỤ
EDEREDE
1. Ọgụgụ abụ a họpụtara
2.
Nchịkọta abụ na ihe abụ na-akụzi
3. Nkọwa usorookwu na  okwu ọhụrụ

batara n’abụ   
ULE
MMECHI 
 MMECHI
IHE OMUME
NA NGWA NKỤZI
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ
GA-EME:
1. Ikwu ibe
bụ ụbịam na agụụ
2. Ikwu ihe ndị ha chere na-ebute
    ubịa
na agụụ 
3. Ịkparịtaụka ụka
4. Ịgụ ihe ọgụgụ
NGWA NKỤZỊ
Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ọjii, tepụrekọda, ụmụaka
n’onwe ha.
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ
GA-EME:
1. Ịkparịtaụka
 2.
Ikwu uche ha gbasara isiokwu
3. Ide ihe odide
NGWA NKỤZI
Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, ụmụaka n’onwe ha,
eserese na-egosi ndị agụụ jị
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ
GA-EME
1. Ịgụ abụ abụọ a họpụtara
2. Ịkọwa ihe abụ na-ekwu maka
    ya
3.  Ịkọwa
okwu ọhụrụ
NGWA NKỤZI
Akwụkwọ abụ a họpụtara
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ
GA-EME
1. Ikparịta ụka
2. Ịgụ naide ihe
3. Ịjụ na ịza ajụjụ.
NGWA NKỤZI:
Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, kaadị mgbubam.
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ
GA-EME
1. Ige nti,
2. Ịgụ aghọtaazaa
4. Ịza ajụjụ sitere n’aghọtaazaa
NGWA NKỤZỊ:
Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, ụmụaka n’onwe ha,
kaadị mgbubam, dgz.
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ
GA-EME
1. Ige ntị
2. Ịkwupụta usoro edemede

ogologo
3.Ikwupụta ụdị leta abụọ
NGWA NKỤZỊ:
Akwụkwọ ọgụgụ, kaadị mgbubam, ụgbọ ojii, dgz.
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ
GA-EME
1. Ige ntị
2. Ịrụgosị ihe
3. Ịde ihe
4. Ịgụ ọnụọgụgụ
5. Ịjụ na ịza ajụjụ
NGWA NKỤZI
Ugbọ okwe, mkpụrụokwe, kaadị mgbubam, mkpụrụ
osisi, ụgbọ ojii.
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ
GA-EME
1. Ịgụ abụ abụọ a họpụtara
2. Ịkọwa ihe abụ na-ekwu maka
    ya
3.  Ịkọwa
okwu ọhụrụ
NGWA NKỤZI
Akwụkwọ abụ a họpụtara
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ
GA-EME
1. Ikwuputa njirimara mgbanwe
 n’ahụ
ndị ntorọbịa
2. Ikwupụta ọrịa na-emetụta ndị
ntorọbịa
3. Ịkọwapụta ụzọ mgbochi ọrịa
NGWA NKỤZI
Kaadị mgbubam, akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, tepụ
rekọda, dgz.
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ
GA-EME
1. Ịkparịtaụka
2. Ịgụ aghọtaazaa
3. Ịza ajụjụ na-esote aghọtaazaa
NGWA NKỤZI
Ụmụakwụkwọ n’onwe ha, akwụkwọ ọgụgụ maọbụ
ederede metutara isiokwu 
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ
GA-EME
1. Ịgụ abụ abụọ a họpụtara
2. Ịkọwa ihe abụ na-ekwu maka
    ya
3.  Ịkọwa
okwu ọhụrụ na iji ha

mebe ahịrịokwu
NGWA NKỤZI
Akwụkwọ abụ a họpụtara
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ
GA-EME
1. Ịgụ abụ abụọ a họpụtara
2. Ịkọwa ihe abụ na-ekwu maka
    ya
3.  Ịkọwa
okwu ọhụrụ
NGWA NKỤZI
Akwụkwọ abụ a họpụtara

 

Spread the word if you find this helpful! Click on any social media icon to share
Use the search box to search for any topics or subjects that you want