YORUBA SECOND TERM EXAMINATION PRIMARY 1 KILAASI KINNI

IDANWO TAAMU KEJI

SUBJECT: YORUBA CLASS: KILAASI KINNI

Dahun gbogbo awon ibeere wonyii.

1. kin ni 8 ni onka Yoruba (a) Eejo (b) Eeji

2. Kin ni a n pe omi ni ede geesi? (a) palm oil

(b) water

3. Kini ni a maa n fi omi se ? (a) a maa n muu (b) a maa ge omi

4. O ni o beere (a) Eyin (b) oba

5. A ni ibeere (a) Aja (b) Ewure

6. Kini ni a n pe imu ni ede geesi? (a) nose (b) mouth

7. Kini ni owo ni ede geesi ? (a) hand (b) leg

8. Leta faweleli meloo ni n wa (a) leta faweeli meta (b) leta faweeli meje

9. Alifabeeti ede Yoruba pin si ona ____ (a) meji

(b) mewa

10. Ona meji ti leta alifabeeti ede Yoruba pin si ni_____(a) ohun ati faweeli (b) faweeli ati konsonanti

Kin ni oruko awon aworan wonyii?

YORUBA SECOND TERM EXAMINATION PRIMARY 1 KILAASI KINNI 11.[mediator_tech]

(a) moto

(b) Aga

YORUBA SECOND TERM EXAMINATION PRIMARY 1 KILAASI KINNI

12.

(a) iwe (b) Aso

YORUBA SECOND TERM EXAMINATION PRIMARY 1 KILAASI KINNI 13.

(a) ese (b) ori

YORUBA SECOND TERM EXAMINATION PRIMARY 1 KILAASI KINNI 14.

(a) adiye (b) apa

YORUBA SECOND TERM EXAMINATION PRIMARY 1 KILAASI KINNI

15. (a) Owo (b) eti

IPIN KEJI

A. Ko gbogbo leta alifabeeti Yoruba jade.

 

B. Ko gbogbo leta faweeli Yoruba jade.

i. _________________________________________

ii. _________________________________________

iii. _________________________________________

iv. _________________________________________

v. ________________________________________

vi. ________________________________________

vii. _______________________________________

[mediator_tech]

(Visited 212 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!